Wat is Laseaxan®?

Laseaxan® is een geneesmiddel op basis van planten voor de behandeling van een periode van angstig gemoed. Elke zachte capsule bevat 80 mg Lavandula angustifolia Mill., aetheroleum (lavendelolie).

Waarvoor dient Laseaxan®?

Laseaxan® heeft als indicatie de behandeling van een periode van angstig gemoed. Een angstig gemoed kan één of meerdere tijdelijke symptomen veroorzaken, zoals zorgen die moeilijk onder controle te houden zijn, rusteloosheid, spanning of slaapstoornissen.

Wanneer mag u Laseaxan® niet innemen?

U bent allergisch voor lavendelolie of voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in de bijsluiter bij rubriek 6.
U heeft een verminderde leverfunctie.

Mag Laseaxan® gebruikt worden bij patiënten met een nierinsufficiëntie?

Het gebruik van Laseaxan® wordt niet aanbevolen bij patiënten met ernstige nierinsufficiëntie waarvoor dialyse is vereist, wegens een gebrek aan klinische gegevens.

Wat moet u doen als uw angstsymptomen niet verbeteren of verergeren na 1 maand?

Als u de indruk heeft dat de symptomen van angst onveranderd blijven na 1 maand of dat de symptomen bij angst verergeren, neem dan contact op met uw arts.

Mag Laseaxan® gebruikt worden bij kinderen?

Laseaxan® wordt niet aanbevolen bij kinderen en jongeren tot 18 jaar aangezien er geen gegevens beschikbaar zijn over de toepassing van dit geneesmiddel in deze leeftijdsgroep.

Mag Laseaxan® samen met andere geneesmiddelen genomen worden?

Er zijn geen gevallen van wisselwerkingen tussen Laseaxan® en andere geneesmiddelen gemeld. Op basis van de beschikbare gegevens worden er geen wisselwerkingen met andere geneesmiddelen verwacht. Beschikbare experimentele gegevens duiden niet op wisselwerkingen met andere stoffen die op het centrale zenuwstelsel werken. Uit voorzorg mag Laseaxan® niet worden ingenomen samen met andere anxiolytica (angstmedicatie, geneesmiddelen gebruikt bij angst), verdovende middelen of alcohol wegens een gebrek aan klinische gegevens over mogelijke wisselwerkingen.

Mag Laseaxan® samen met andere angstmedicatie (geneesmiddelen gebruikt bij angst) genomen worden?

Er zijn geen interacties met andere geneesmiddelen gemeld. Uit voorzorg mag Laseaxan® niet worden ingenomen samen met andere anxiolytica (angstmedicatie, geneesmiddelen gebruikt bij angst) wegens een gebrek aan klinische gegevens over mogelijke wisselwerkingen.

Mag Laseaxan® samen met verdovende middelen genomen worden?

Er zijn geen interacties met andere geneesmiddelen gemeld. Uit voorzorg mag Laseaxan® niet worden ingenomen samen met verdovende middelen wegens een gebrek aan klinische gegevens over mogelijke wisselwerkingen.

Mag Laseaxan® samen met alcohol genomen worden?

Uit voorzorg mag Laseaxan® niet worden ingenomen samen met alcohol wegens een gebrek aan klinische gegevens over mogelijke wisselwerkingen.

Mag Laseaxan® samen met de pil genomen worden?

Laseaxan® vertoont geen interacties met de courante orale contraceptiva (“de pil”). Tijdens een geneesmiddelinteractie studie werd er geen relevante klinische impact vastgesteld op de anticonceptieve werkzaamheid van gecombineerde (ethinylestradiol / levonorgestrel) orale anticonceptiva.

Mag Laseaxan® gebruikt worden bij zwangerschap?

Aangezien er geen klinische gegevens beschikbaar zijn over het gebruik van Laseaxan® tijdens de zwangerschap, wordt dit geneesmiddel niet aanbevolen tijdens de zwangerschap.

Mag Laseaxan® gebruikt worden bij borstvoeding?

Het is niet bekend of bestanddelen van de werkzame stof (Silexan®) of de metabolieten ervan in de moedermelk worden uitgescheiden. Moeders die borstvoeding geven, mogen Laseaxan® daarom niet innemen.

Heeft Laseaxan® een invloed op de rijvaardigheid? Mag men machines gebruiken na inname van Laseaxan®?

Laseaxan® heeft geen of een verwaarloosbare invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te gebruiken. Toch mogen patiënten die een invloed ervaren – bijvoorbeeld door vermoeidheid – geen voertuigen besturen of machines gebruiken. Er zijn geen gegevens beschikbaar voor patiënten ouder dan 58 jaar.

Bevat Laseaxan® sorbitol?

Laseaxan® bevat ongeveer 12 mg sorbitol in elke zachte capsule. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Hoe moet u Laseaxan® innemen?

U moet één zachte capsule innemen, éénmaal per dag, steeds op ongeveer hetzelfde tijdstip. U mag Laseaxan® niet langer dan 3 maanden innemen. Als de symptomen na 1 maand behandeling onveranderd blijven of als de symptomen verergeren, moet u uw arts raadplegen. De zachte capsules moeten in hun geheel, zonder te kauwen en met voldoende vloeistof (bij voorkeur een glas water) worden ingenomen. Laseaxan® mag niet worden ingenomen in liggende houding. Klik hier voor meer informatie over Laseaxan®

Wat als u Laseaxan® bent vergeten in te nemen?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen, maar ga verder met de inname zoals uw arts u dat heeft verteld of zoals beschreven in de bijsluiter.

Welke bijwerkingen heeft Laseaxan®?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel voor angst bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. De volgende lijst van bijwerkingen bevat alle reacties die tijdens de behandeling met Laseaxan® zijn opgetreden. Vaak (1 tot 10 op de 100 behandelde personen): oprispingen. Frequentie niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald): andere maag-darmklachten, allergische huidreacties en ernstige overgevoeligheidsreacties met zwellingen, problemen met de bloedsomloop en/of ademhalingsklachten werden gemeld. .

Wat moet u doen als u een bijwerking heeft van Laseaxan®?

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in de bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Afdeling Vigilantie, Postbus 97 1000 Brussel Madou. Website: www.eenbijwerkingmelden.be . e-mail: adr@fagg.be .

Hoe dient u Laseaxan® te bewaren?

U dient Laseaxan® buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Gebruik dit geneesmiddel bij angst niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en de blisterverpakking. Bewaren beneden 30 °C.

Welke stoffen zitten er in Laseaxan®?

1 zachte capsule bevat: 80 mg Silexan® o.b.v. Lavandula angustifolia Mill., aetheroleum (lavendelolie). De andere stof in de capsule is gezuiverde koolzaadolie. De capsulewand bevat gesuccinyleerde gelatine, glycerol 85%, vloeibare sorbitol 70% (niet-kristalliserend), aluminiumzout van karmijnzuur (E120), patentblauw V aluminiumzout (E131), titaandioxide (E171).

Mag Laseaxan® worden ingenomen door personen die allergisch zijn aan lactose?

Ja, Laseaxan® bevat geen lactose.

Bevat Laseaxan® suiker?

1 Laseaxan® zachte capsule bevat 12 mg sorbitol.

Bevat Laseaxan® alcohol?

Nee, Laseaxan® bevat geen alcohol.

Mag Laseaxan® worden ingenomen door patiënten die gluten-intolerant zijn?

Ja, Laseaxan® bevat geen gluten

Bevat Laseaxan® excipiënten van dierlijke oorsprong?

Ja, de capsulewand van Laseaxan® bevat gelatine.

Bevat Laseaxan® aluminium?

Ja, 1 capsule bevat 0,07 mg aluminium (aluminiumzout van karmijnzuur en patentblauw V aluminiumzout zorgen voor de paarse kleur van de capsule)

Tot welke soort geneesmiddelen behoort Laseaxan®?

De farmacotherapeutische categorie van Laseaxan® is “andere anxiolytica”, ATC-code: N05BX05 (Lavandula aetheroleum). Klik hier voor meer informatie over Laseaxan®

Hoe werkt Laseaxan®?

De werkzame stof (Silexan®) van Laseaxan® dringt door de bloed-hersenbarrière en veroorzaakt functionele veranderingen in het centrale zenuwstelsel die overeenkomen met het anxiolytische (angst remmend) klinische effect . Uit onderzoek blijkt dat de inname van 160 mg van de werkzame stof van Laseaxan® het bindend vermogen van de serotonine-1A (5-HT1A)-receptor significant vermindert in de gebieden van de hersenen die betrokken zijn bij de regulering van angst. Deze bevindingen kunnen erop duiden dat de 5-HT1A-receptor een rol speelt bij het anxiolytische (angstremmend) effect van de werkzame stof van Laseaxan®(Silexan®). Klik hier voor meer informatie over Laseaxan®.

Welke verpakkingen bestaan er van Laseaxan®?

Er zijn 2 verpakkingen voor verkoop beschikbaar van Laseaxan®: een doos met 28 zachte capsules en een doos met 42 zachte capsules.

Wat is Silexan®?

Silexan® is de naam van de werkzame stof van Laseaxan®.

Wat zijn de mogelijke symptomen van angst?

Symptomen van angst kunnen heel uiteenlopend zijn. Klik hier voor een overzicht van mogelijke angstsymptomen.

Wat betekent een anxiolytisch effect?

Anxiolytisch is een synoniem voor angstremmend. Geneesmiddelen met een anxiolytisch effect (anxiolytica) hebben een remmend effect op angstsymptomen en kunnen helpen bij de regulering van angst.

Wat zijn anxiolytica?

Anxiolytica zijn geneesmiddelen die een angstremmend (anxiolytisch) effect hebben op angstsymptomen en aldus gebruikt worden voor de behandeling van een angststoornis (angstmedicatie).

Tips om je angstgevoelens te helpen verminderen?

Om beter te kunnen omgaan met angst zijn er tal van mogelijke tips beschikbaar. Klik hier voor een overzicht van tips bij angst.

Wat kan je doen voor de behandeling van een angststoornis?

Psychotherapie en angstmedicatie (geneesmiddelen gebruikt bij angst kunnen helpen om angstproblemen op een efficiënte manier aan te pakken. Deze twee behandelingsvormen vullen elkaar aan en worden aangepast naar gelang de ernst van de stoornis en de mate waarin men eronder lijdt. Vraag steeds raad aan uw arts, psycholoog of apotheker. Er bestaan heel wat tips om te kunnen omgaan met angst en om je angstgevoelens te helpen verminderen. Klik hier voor een overzicht van tips bij angst.Laseaxan® is een geneesmiddel op basis van lavendelolie voor volwassenen. Laseaxan® mag niet gebruikt worden in geval van verminderde leverfunctie. Laseaxan® wordt niet aanbevolen tijdens de zwangerschap en mag niet worden ingenomen door vrouwen die borstvoeding geven. Gelieve voor gebruik aandachtig de bijsluiter te lezen. Geen langdurig gebruik zonder geneeskundig advies. Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Vraag raad aan uw apotheker. Vergunninghouder: Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG. Vertegenwoordiger in België: Schwabe Pharma Belgium